Uchazeč

Organizace přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023 na Soukromé střední škole DANAÉ

Organizace přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023 na Soukromé střední škole DANAÉ,

Přijímání ke vzdělávání ve školním roce 2022/2023 probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinném od 1. 9. 2021, ve znění zákona č. 67/2022, o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (LEX Ukrajina), ve znění účinném od 30.6.2022 a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2021.

Zdravotní způsobilost uchazeče pro školou vyučované obory vzdělání není požadována.

 

Soukromá střední škola DANAÉ, s. r. o., bude ve školním roce 2022/2023 organizovat přijímací řízení do těchto oborů vzdělávání:

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, denní, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání – čtyřleté studium,

63-41-M-02 Obchodní akademie, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání – čtyřleté studium,

64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání – dvouleté studium.

Předpokládané počty přijímaných uchazečů do prvních ročníků od školního roku 2023/2024:

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání – čtyřleté studium, 23 žáků,

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, kombinovaná forma vzdělávání – čtyřleté studium, 30 žáků,

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, distanční forma vzdělávání – čtyřleté studium, 30 žáků,

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost, dálková forma vzdělávání – čtyřleté studium, 30 žáků,

63-41-M-02 Obchodní akademie, kombinovaná forma vzdělávání – čtyřleté studium, 30 žáků,

63-41-M-02 Obchodní akademie, distanční forma vzdělávání – čtyřleté studium, 30 žáků,

63-41-M-02 Obchodní akademie, dálková forma vzdělávání – čtyřleté studium, 30 žáků,

64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, kombinovaná forma vzdělávání – dvouleté studium, 30 ž,

64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, distanční forma vzdělávání – dvouleté studium, 30 žáků,

64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium, dálková forma vzdělávání – dvouleté studium, 30 žáků.

 

Přihláška ke studiu:

Uchazeč o vzdělávání může podat v prvním kole přijímacího řízení nejvýše dvě přihlášky ke vzdělávání na naší škole.

Přihlášku podává uchazeč pro první kolo přijímacího řízení do středy 1. března 2023.

Přihláška se podává na tiskopisu SEVT, který je možno získat na webovém odkazu

https:--prijimacky.cermat.cz-menu-jednotna-prijimaci-zkouska-prihlasky-na-ss-tiskopisy-prihlasek-na-ss

Součástí přihlášky ke vzdělávání do čtyřletých oborů jsou poslední dvě vysvědčení ze ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Součástí přihlášky ke vzdělávání je doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou.

Součástí přihlášky ke vzdělávání do dvouletého nástavbového studia jsou doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, tedy výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce a poslední dvě vysvědčení z tříletého nebo tříapůlletého SOU s výučním listem.

Součástí přihlášky ke vzdělávání do čtyřletých oborů nebo do dvouletého nástavbového studia je osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení.

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání mimo území ČR, doloží žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka.  

Cizinci doloží i potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR dle § 20, odst. 3, školského zákona.

Uchází-li se o vzdělávání uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, součástí přihlášky ke studiu je doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Pokud uchazeč o vzdělávání nepřiloží požadované doklady, vyzve ho ředitelka školy k doplnění požadovaných dokumentů v náhradním termínu.

Uchazečům o vzdělávání, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří škola u těchto uchazečů o vzdělávání rozhovorem.

 

První kolo přijímacího řízení

V prvním kole přijímacího řízení škola organizuje škola v souladu s platnou školskou legislativou jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky ve čtvrtek 13. dubna 2023, pokud je škola uvedena v pořadí na 1. místě přihlášky ke studiu a v pátek 14. dubna 2023, pokud je škola uvedena v pořadí na 2. místě na přihlášce.  

Výsledek JPZ se podílí 60% na celkovém hodnocení uchazeče. 

Pokud ji uchazeč nebude konat ani v řádném ani v náhradním termínu, hodnocení jednotné přijímací zkoušky činí 0 bodů.  

Každý uchazeč může jednotnou přijímací zkoušku konat dvakrát – ve čtvrtek dne 13. 4. 2023 ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí a v pátek dne 14. 4. 2023 ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví ředitelce školy, koná zkoušku v náhradním termínu ve středu dne 10. května 2023 a ve čtvrtek dne 11. května 2023.

Povolené pomůcky ke konání jednotné přijímací zkoušky:

modře nebo černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací potřeby (kalkulačka a tabulky nejsou povoleny).

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury trvá 60 minut a uchazeč může získat maximálně 50 bodů.  Jednotná přijímací zkouška z matematiky trvá 70 minut a uchazeč může získat maximálně 50 bodů.

Kritéria hodnocení pro 1. kolo přijímacího řízení:

Výsledek jednotné přijímací zkoušky – max. 100 bodů.

Hodnocení na vysvědčení ze ZŠ nebo SOU – průměr známek na vysvědčení 8. třídy a z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ nebo z 1. pololetí posledního vysvědčení SOU:

průměr známek do 2,0 - počet bodů 60, průměr známek do 3,0 - počet bodů 40, průměr známek do 4,0 - počet bodů 20, průměr známek nad 4,0 - počet bodů 10.

V případě shodnosti bodů na posledním přijímaném místě je rozhodující lepší průměrný prospěch žáka na posledním vysvědčení ZŠ nebo na posledním vysvědčení SOU v případě přijímání do nástavbového studia.

Škola ke studiu ve čtyřletých oborech 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost a 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání, přijme v 1. kole přijímacího řízení uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a který získal minimálně 80 bodů ze 160 možných.

Škola ke studiu ve dvouletém nástavbovém studiu 64-41-L/51 Podnikání, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání, přijme v 1. kole přijímacího řízení uchazeče, který ukončil tříleté nebo tříapůlleté SOU s výučním listem, a který získal minimálně 60 bodů ze 160 možných.

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a vyvěsí ve škole nejdříve 28. dubna 2023 a nejpozději do dvou dnů po zveřejnění výsledků JPZ organizací CERMAT. Nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání:

Uchazeč o studium do vyššího, než prvního ročníku vzdělávání odevzdá řediteli školy přihlášku ke vzdělávání s uvedením oboru vzdělání a formy vzdělávání, do kterého chce být přijat. Přiloží ověřené kopie vysvědčení z předchozího dosaženého vzdělání a zašle ředitelce školy. Po posouzení dokladů o předchozím vzdělávání stanoví ředitelka školy podmínky a ročník, do kterého bude uchazeč přijat. Ředitelka školy může určit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky či zkoušek, určit její formu, obsah, termín a kritéria hodnocení v souladu se školním vzdělávacím programem oboru vzdělání.

Přihlášky ke studiu od vyššího ročníku může uchazeč o studium podávat do středy 31. 8. 2023 na formuláři SEVT.

 

Další kola přijímacího řízení

Uchazeč o vzdělávání může podat v dalších kolech přijímacího řízení neomezený počet přihlášek. Na přihlášku uvede uchazeč pouze jednu – zvolenou střední školu.

Přihlášku podává uchazeč pro další kola přijímacího řízení v průběhu jara 2023, po 2. 3. 2023.

Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.

Kritéria hodnocení pro další kola přijímacího řízení:

Hodnocení na vysvědčení ze ZŠ nebo SOU – průměr známek na vysvědčení z posledního ročníku ZŠ nebo z posledního vysvědčení SOU.

Další kolo přijímacího řízení vyhlásí ředitelka školy v úterý dne 2. března 2023. Další kola budou vypsána následně až do naplnění plánované kapacity školy následovně:

  1. kolo – od 2. 3. do 31. 3. 2023
  2. kolo – od 1. 4. do 30. 4. 2023
  3. kolo – od 1. 5. do 30. 6. 2023
  4. kolo – od 1. 7. do 31. 8. 2023

Škola ke studiu ve čtyřletých oborech 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost a 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání, přijme v 2. a každém dalším kole přijímacího řízení uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a který získal minimálně 80 bodů ze 160 možných.

Škola ke studiu ve dvouletém nástavbovém studiu 64-41-L/51 Podnikání, denní, kombinovaná, distanční a dálková forma vzdělávání, přijme v 2. a každém dalším kole přijímacího řízení uchazeče, který ukončil tříleté nebo tříapůlleté SOU s výučním listem, a který získal minimálně 60 bodů ze 160 možných.

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a vyvěsí ve škole vždy nejdéle týden před stanoveným dnem dalšího kola přijímacího řízení na webových stránkách školy. Nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Pro přijetí do kombinované, distanční a dálkové formy vzdělávání není požadován zápisový lístek.

 

Informace k přijímacímu řízení jsou průběžně zveřejňovány a aktualizovány na webových stránkách školy www.danae.cz. Dotazy ohledně přijímacího řízení vám zodpoví ředitelka školy na telefonním čísle 602360166 nebo na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz.

Veškeré informace o přijímacím řízení naleznou uchazeči o studium na naší škole na webových odkazech https://prijimacky.cermat.cz,  https://www.msmt.cz/file/58636/.

Tyto webové odkazy obsahuje všechny zákonem stanovené informace, které se vztahují k přijímacímu řízení ve školním roce 2022/2023. Najdete zde i testová zadání z českého jazyka a literatury a z matematiky k procvičování.

RNDr. Eva Vokálová, v. r., ředitelka školy

 

 

 

Nabídka studijních oborů a forem vzdělávání od školního roku 2022/2023

Od 1.9.2022 nabízí naše škola vzdělávání v těchto oborech a formách studia:

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost    - denní studium 1. ročník - 15 volných míst

                                                             - distanční studium 1. a 2. ročník - po 30 volných místech

                                                             - kombinované studium 3. a 4. ročník - po 10 volných místech

63-41-M-02 Obchodní akademie         - denní studium1. ročník - 15 volných míst

                                                             - distanční studium 1. až 4. ročník po 20 volných místech

64-41-L/51 Podnikání, nástavbové     - kombinované studium 1. ročník 30 volných míst

                                                             - kombinované studium 2. ročník 15 volných míst

                                                             - distanční studium 1. a 2. ročník po 25 volných místech

 

Přihlášky ke studiu od školního roku 2022/2023

Přihlášky ke studiu od školního roku 2022-2023 do 2. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání 

68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost - denní, kombinovaná a distanční forma vzdělávání, čtyřleté

63-41-M-02 Obchodní akademie - denní, kombinovaná a distanční forma vzdělávání, čtyřleté

64-41-L-51 Podnikání, nástavbové studium - kombinovaná a distanční forma vzdělávání, dvouleté

zasílejte v elektronické podobě na emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz. 

V současné době zasílejte přihlášky do denní, kombinované a distanční formy vzdělávání v 2. kole. Ke studiu budete přijati na základě pravidel pro přijetí ke studiu stanovených školou.

Uchazeči o přijetí mohou se svými dotazy o možnostech studia na naší škole kontaktovat ředitelku školy na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz nebo telefonicky na čísle 602 360 166.

Přihlášky ke studiu prosím nezasílejte poštou.

Přihlášky do čtyřletého studia, denní, distanční a kombinovaná forma vzdělávání, jsou k dispozici na odkazu:

https:--prijimacky.cermat.cz-files-files-dokumenty-jednotna-prijmaci-zkouska-2022-Tiskopisy_přihlášek-Prihlaska_SS_2021-2022_denni_editovatelna.pdf

https:--prijimacky.cermat.cz-files-files-dokumenty-jednotna-prijmaci-zkouska-2022-Tiskopisy_přihlášek-Prihlaska_SS_2021-2022_jine_formy_editovatelna.pdf

Přihláška do dvouletého nástavbového studia, distanční a kombinovaná forma vzdělávání, je k dispozici na odkazu:

https:--prijimacky.cermat.cz-files-files-dokumenty-jednotna-prijmaci-zkouska-2022-Tiskopisy_přihlášek-Prihlaska_SS_2021-2022_nastavby_editovatelna.pdf

AKTUALITY

Přijatí žáci ke studiu v 2. kole přijímacího řízení v oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, od 1.9.2023

PŘIJATÍ

DES OA 86-23, DES OA 267-23, ...

Přijatí žáci ke studiu v 2. kole přijímacího řízení v oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání, od 1.9.2023

PŘIJATÍ:

DES VSC 120/23, DES VSC ...

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení již nepřijímáme

Oznamuji tímto, že přihlášky do ...

Podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení v kombinované a distanční formě vzdělávání

Přihlášky do 2. kola přijímacího ...

Informace pro návštěvníky našich webových stránek

V sekci "dokumenty" najdete ke stažení ...

Přihlášky ke studiu od školního roku 2023/2024

Vážení uchazeči o studium na ...

Úřední hodiny pro žáky a zákonné zástupce žáků denního studia

Úřední hodiny sekretariátu školy ...

Návštěvní dny vedení školy pro žáky kombinované a distanční formy studia aktuálně

 

Vydávání maturitních vysvědčení a ročníkových vysvědčení

Přihlášky k maturitní zkoušce podzim 2023

Vážení maturanti, (v řádném, opravném i ...

Souhrn zajímavostí o možnostech studia na naší škole, cena studia

Již několik let se naše škola ...

Dne 1. 9. 2022 započala škola 31. rok své úspěšné existence

Oznamujeme všem příznivcům naší ...

Kde nás najdete